GiellaLT

GiellaLT provides an infrastructure for rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages, and streamlines building anything from keyboards to speech technology.

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Nye eigenskapar i NDS

Denne sida listar opp ting vi vil forbetre, legge til eller utprøve i NDS.

Bøying av talord i smnfin, finX

Dette fungerer i smenob (vihtta, guhtta) og i fkvnob (viisi, kuusi), smanob (vijhte, govhte) men ikkje for smnfin (vittâ, kuttâ) eller finsmn, finnob (viisi, kuusi).

TODO: Legge til paradigmer.

Bøying av pronomen i smnfin

Diminutiv og forklaring på det

… finst no for sanit, men ikkje for andre språk (t.d. smn)

Lenkje til bokmerke i mobiltelefon Brukarane vil ha “ein app”,

dvs. NDS på mobiltelefonen. Det er planar om nedlastbar NDS, men mens vi ventar på det kan vi lage ei lenkje på sida som gjer det mogleg å lage (viser korleis ein kan lage) eit bokmerkesymbol på skrivebordet på telefonen.

Ei mogleg løysing: https://github.com/docluv/add-to-homescreen

Syntetisk tale (TTS) for nordsamisk

Klikk på eit symbol < og få TTS til å lese opp ordet

Status: TODO. Alle komponentane eksisterer.

IPA

Klikk på eit symbol og få translitterasjon

TODO: Gå attende i svn-historia og få fram IPA-fst-en (i dag er den endra til eit ortografisk output). Som alternativ kunne vi vurdere Wiktionary sitt skript.

Ny logo (og mindre logo for Reader)

Status: TODO

Synleggjera alternative skrivemåtar

t.d. diftoŋga/diftoŋŋa, tomáhtá/tomáhtta, tunealla/tunnealla

Vi legg variantane til i xml-fila under lg (l_var?) med ein attributt som viser kva variant det er for generering (v2, v3, …). Så vert det generert ulikt paradigme avhengig av kva variant ein trykkar på. Vi legg berre til variantar av lemma, ikkje av omsetjingar.

Legge til stavekontroll i framleggsvindauget

Vi kan t.d. gjere slik:

 1. For dei tilfella der vi ikkje finn ordet i ordboka xxxyyy:
  1. Send ordet til analysatoren for yyy, sjekk for treff. Viss “ja”, foreslå å bytte retning. Viss nei:
  2. Send ordet til stavekontrollen for xxx, og gjer framlegg om det første rettingsframlegget.

DONE

Her kjem ting vi allereie har gjort.

Etymologi

Klikk på eit symbol ETYM og få lenkje til Kotus (den finske etymologiske databasen)

Den enkle måten å gjere det på er å lenkje til sida, slik:

[http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=haku&o=hae&l=1&valinta=1&valintaryhma=1&kieli=45&hakusana=sátni]

Med andre ord:

http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=haku&o=hae&l=1&valinta=1&valintaryhma=1&kieli=45&hakusana=WORD

… der målspråkkoden er:

… og grensesnittspråk er:

http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=haku&o=hae&l=1&valinta=1&valintaryhma=1&kieli=45&hakusana=sátni&kkieli=fi
http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=haku&o=hae&l=1&valinta=1&valintaryhma=1&kieli=45&hakusana=sátni&kkieli=de
http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=haku&o=hae&l=1&valinta=1&valintaryhma=1&kieli=45&hakusana=sátni&kkieli=en

Forbedre presentasjon av sammensatte ord

Se “Sammensetninger i nds” i 180926

Bug 2406 (egentlig ikke new feature)

Kontekst som dette, blir ikke presentert.

Oppdatere bokmerke

Det er sjekket inn korrigert feedback-adresse (giellatekno@hum.uit.no > giellatekno@uit.no) i fila apps/dicts/nds/src/neahtta/static/js/bookmarklet.js

Denne skal oppdateres i grensesnittet.

Linker til Korp fra finsmn og nobsma

link til tospråklig korpus på samme måte som fra nobsme

Forbedret presentasjon av derivasjoner (behandle derivasjoner som sammensatte ord)

Sammensatte ord fungerer slik idag:

Derivasjoner (alle som starter med Der/ ):

Dette skal også gjelde noen infinitte verbformer, f.eks.

Vi trenger entrier for verdier som ‘Der/l’ eller ‘VAbess’ i ordboken.

Legge til l_ref feature også i NDS

Se om l_ref

Legge til informasjon om stammetype

substantiv, verb, adjektiv

info hentes fra kontinuasjonsleksikonene i main/langs/sme/src/morphology/stems/nouns.lexc

f.eks. substantiv
jáhkka+Sem/Clth:jáhkka GOAHTI-A ;

<l pos="N" stem="2syll">jáhkka</l>

GOAHTI-A er for 2syll.

Liste over kontinuasjonsleksikonene vs. stem type er i
trunk/words/dicts/smenob/scripts/nouns_stemtypes.txt

Behandling av derivasjoner med flere analyser

"skuvla+N+Der/Dimin"

skuvllaš
skuvllaš	skuvla+N+Der/Dimin+N+Sg+Nom <==========
skuvllaš	skuvla+N+Der/Dimin+N+Sg+Gen+Err/Orth-nom-gen
skuvllaš	skuvla+N+Der/Dimin+N+Sg+Acc+Err/Orth-nom-acc
"skuvla+N+Der/Dimin"

skuvllažiid
skuvllažiid	skuvla+N+Der/Dimin+N+Pl+Gen
skuvllažiid	skuvla+N+Der/Dimin+N+Pl+Acc
kántuvrraš	kantuvra+Err/Orth-a-á+N+Der/Dimin+N+Sg+Nom
kántuvrraš	kantuvra+Err/Orth-a-á+N+Der/Dimin+N+Sg+Gen+Err/Orth-nom-gen
kántuvrraš	kantuvra+Err/Orth-a-á+N+Der/Dimin+N+Sg+Acc+Err/Orth-nom-acc

geavahit	geavahit+V+TV+Inf      <=
geavahit	geavvat+V+IV+Der/h+V+TV+Inf <=
geavahuvvot	geavvat+V+IV+Der/h+V+TV+Der/PassL+V+IV+Inf
geavahuvvot	geavahit+V+TV+Der/PassL+V+IV+Inf <=

geavahuvvogoahtit	geavvat+V+IV+Der/h+V+TV+Der/PassL+V+IV+Der/InchL+V+Inf
geavahuvvogoahtit	geavahit+V+TV+Der/PassL+V+IV+Der/InchL+V+Inf <=

Forbedre etymologi

Det hadde vore betre å lenkje direkte til artikkelen, men for å få til det må vi hente sanue_id-nummeret frå databasen. Vi kan t.d. legge det inn som ein id i kjeldekoden:

[http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekseemi_id=6976&hakusana=sátni&sanue_id=2912]

Status: gjort

Flytte re-node framfor omsetjing

Ordbok for nordsamisk-spansk

Status: Demoversjon ligg ute

Fjerne korp-lenkjer frå paradime

Då vi har lagt til lenkjer frå adjektivparadigme til smi.cgi, vert det forvirrande å ha lenkjer frå verbparadigme til Korp. Vi fjerner Korp-lenkjene, sidan det likevel finst lenkje til Korp i analyseboken til høgre.