GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Søk med søkeboksen Utvidet i Korp

Gå til et av Korp-grensesnitta, f.eks. det samiske. Trykk på fliken Utvidet rett under KORP-kogoen.

Selve søkeboksen

Alt text

Enkel bruk av søkeboksen

Boksen har 9 ulike sækemodi, ord, ordklasse, grunnform, dependensrelasjon, domain, tittel, translated from, tidsintervall. Vi går gjennom dem en etter enn:

ord

Her skriver du inn ordform. Merk alternativa til høyre, f.eks. er, er ikke, … Alternativet er ikke gir bare mening med bruk av flere søkebokser.

msd (morphosyntactic description)

Her skriver du inn grammatisk tagg. Menyen til venstre står på inneholder, fordi taggen bare er en del av ordform + analyse. Viss målet t.d. er lokativ entall, skriv Sg.Loc i søkefeltet.

ordklasse

Her er det ferdigdefinerte alternativ, et for hver ordklasse.

grunnform

Her kan du søke på leksemet. Å velge sátni her gir sátni, sáni, sániid, …

dependensrelasjon

Her kan du søke på tagger for syntaktisk funksjon, f.eks. deprel_←OBJ (i u_korp står det bare deprel_←OBJ). Nedfallsmenyen gir ei liste over tilgjengelig funksjonstagger. Her er ei forklaring av taggene for syntaktisk funksjon.

domain

Dette er korpusdomena administration, bible, facts, ficti, news, … Det ser ikke ut til at dette er implementert til å fungere i søk. Derimot er det mulig å sortere treff etter domene under søk på Statistikk.

tittel

Dette er tittelen til dokumentet. Det ser ikke ut til at dette er implementert til å fungere i søk. Derimot er det mulig å sortere treff etter domene under søk på Statistikk.

translated from

Her er metadata svært dårlig, og det ser heller ikke ut til at dette er implementert i søk.

Kombinere flere viklår i samme søkeboks

Det er mulig å kopiere søk med operatorene OG og ELLER. Trykk på eller nederst i boksen for å få søke etter unionen av to eller flere krav (f.eks. søk etter substantiv eller pronomen). Trykk på og for å få en ny del av samme søkeboks, for å søke etter et snitt av to krav (f.eks. søk etter et ord som er plural og objekt).

Kombinere flere søkebokser

Alt text

Med å trykke på til høyre for søkeboksen får du en søkeboks til, slik at du kan du søke på ordkombinasjoner. Her kan det også væerre en god idé å søke på ordklasse er ikke.

Søk på flere ord og vis statistikk

Søk ett er to ord (merk den tomme boksen mellom verb ob objekt), og velg Statistikk. Resultatet blir en frekvenssortert statistikk over verb + objekt.

Alt text