GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Building And UsingA Weighted Speller

This document and the hfst speller setup in our infra was inspired by [https://github.com/hfst/hfst/wiki/HfstSpellCheckerBuilding] (in English).

Weights in spellers

Weight classes

The weights should be restricted to signed integers in the range 0 - +32 000. Weights are always positive, with a higher weight meaning less likelyhood of being relevant. Negative weights are technically possible, but experience has shown that they have a very bad impact on speller behavior, and should be avoided by all means. The weights have no influence on whether a word is accepted, only on the ranking of suggestions.

To make the interaction of the weights more predictable, we group types of weights into classes of power of tens:

It is possible to use fractions (the weighted hfst format allow any real as weight), but in some applications only integers will be accepted, and weight differences on the decimal scale will be ignored. It is thus best to stay in the integer world for maximum compatibility with all tools.

Each higher weight class will usually override ordering based on weights from lighter weight classes.

Weight sources and total weight calculation

Sources:

The actual weight for any given suggestion is the sum of all the weights.


Old version below:

Korleis vi lagar forslag i hfst

 1. feilskrive ord inn
 2. vi bruker ein feilmodell til å generera mange ulike forslag
  • kvart forslag får ei vekt ut i frå kva slags endringar vi gjer i høve til inn-ordet
 3. alle forslag blir sjekka mot stavekontrollen
 4. ikkjeeksisterande ord blir fjerna
 5. resten av forslaga blir sorterte etter vekt
 6. lista med forslag blir vist til brukaren

(I prinsipp fungerer alle stavekontrollar etter denne modellen. Det som skil dei er teknologi og metodar for å generera og vekta forslaga.)

Døme: vi vil gå frå gøølli til gööli

I redigeringsavstand er det 3 operasjonar: ø -> ö, ø -> ö, l -> 0, dvs. redigeringsavstand 3. Dette er for mykje for standardreglane, som berre dekkjer redigeringsavstand 2, og vi vil ikkje få det rette forslaget. I staden kan vi leggja til ein ny regel, motivert av det vi veit om skrivefeil i sørsamisk:

Attåt l->0-endringa med vekt 1.0 (standardvekt for standardreglane) blir total vekt på forslaget gööli 1.2, og vi har redusert talet på operasjonar til 2.

Utrekning av straffepoeng i vektinga av rettekandidatar:

regel vekt
øø -> öö 0.2
+ l -> 0 1.0
Samla vekt: 1.2

Vi kan testa feilmodellen med denne kommandoen (errmodel.default.hfst er namnet på den ferdige feilmodellfila, fila ligg i $GTLANG/tools/spellcheckers/fstbased/hfst/):

hfst-lookup errmodel.default.hfst

eller - for å sjekka genererte forslag for eitt ord:

echo "gøølli" | hfst-lookup errmodel.default.hfst | less

Då får vi slike forslag:

gøølli göölli 0.200195
gøølli göølli 0.500000
gøølli gøölli 0.500000
gøølli gøøllï 0.500000
gøølli gööllï 0.700195
gøølli gööllï 0.700195
gøølli gööllï 0.700195
gøølli øølli  1.000000
...
gøølli gööli  1.200195 # forslag nr 989 av i alt 873 169 forslag.

Andre døme:

eksempler dublering:
luhte -> luhtte

eksempler forenkling:
buohkkat -> buohkat

eksempler substitusjon:
mañis -> maŋis

eksempler omkast:
geakti -> geatki

Stavekontroll i nye infra

I mappa $GTLANG/tools/spellcheckers/

er det nokre viktige filer:

words.default.txt

Namnet på fila har tre delar, vi kan ha ei anna fil words.ocr.txt for å rette ord i ocr. Vi er ikkje der enno, men skal dit. default er standardfeilmodellen

Denne fila inneheld heile ord (døme: jih)

jih:jïh 0.0

Formatet er:

ordinn:ordut<tab>vekt

Mellomrom i staden for tabulator gjev syntaksfeil.

Vekting: Talverdiar frå 0.0 og oppover. Ord med lågt tal vinn.

strings.default.txt

øø:öö  0.2
ää:ææ  0.2

Syntaksen er den same som for words.default.txt. Fila skal innehalda bokstavsekvensar for typiske feil som ikkje elles blir retta med den vanlege feilmodellen. Enkeltbokstav til annan enkeltbokstav kan ein gje høgare prioritet i neste fil:

editdist.default.txt

Denne fila inneheld ei liste over teikn og bokstavar som ein vil ha med i standardfeilmodellen, og ei liste over bokstavpar som ein vil gje ei anna vekt enn standardvekta på 1.0.

I lag med stavekontrolltransduceren blir denne fila brukt for å laga ein feilmodell for å retta alle feil med redigeringsavstand 1 og 2. Feilmodellen blir laga slik:

 1. lag ein modell med redigeringsavstand 1 for enkeltsymbola i fila editdist.default.txt
 2. for symbolpar/bokstavpar som er lista opp i editdist.default.txt med anna vekt, bruk vekta spesifisert der

errmodel.default.hfst

Denne fila blir laga slik:

 1. lag ein enkel feilmodell frå editdist.default.txt
 2. slå i hop (union) med feilmodellen frå strings.default.txt
 3. repeter fst-en frå førre punkt for å dekkja redigeringsavstand 2, med fri kombinasjon av enkel redigeringsavstand og meir spesifikke bokstavsekvensar
 4. slå i hop (union) med feilmodellen frå words.default.txt

Ein kan testa feilmodellen slik det er skildra ovanfor.

Kommandoer

Om ein står i katalogen $GTLANG/tools/spellcheckers/ og vil testa ein nylaga stavekontroll:

echo test | divvunspell suggest -a se.zhfst 
Reading from stdin...
Input: test		[INCORRECT]
tesat		40.3018
tesa		49.301758
teste		50.3018
desit		61.3018
leat		64.075195
geat		66.618164
eat		69.03418
desi		71.3018
deste		71.3018
desto		71.3018

Det er lett å køyra ein heil tekst gjennom stavekontrollen:

echo filnamn | tr ' ' '\n' | divvunspell suggest -a se.zhfst 

For meir informasjon om korleis ein bruker divvunspell, bruk kommandoen

divvunspell suggest -h