Pite Sami NLP Grammar

Finite state and Constraint Grammar based analysers, proofing tools and other resources

View the project on GitHub giellalt/lang-sje

Page Content

Uddastaviga stammer

Uddastaviga verb har ingen stadieväxling. Alla uddastaviga verb har en infinitivform som slutar på -it.

Malestit (- : -)

Exempel på verb med identisk böjning;

-stit ⇒ s ex. giehtjastit sån giehtjas, gielestit ⇒sån gieles, -lit⇒l ex. adnalit ⇒sån adnal, -rit ⇒r ex. báhtarit⇒ sån báhtar, -sit⇒ ex. båhtjásit⇒ sån … s ?, -hit ⇒ex. dárbahit⇒ sån dárbaha, såj dárbahäbá, -dit⇒ t ex. árvvedit⇒ sån árvvet, -git⇒ k ex. ganugit⇒ sån ganuk

Lehtiranta/ Halász

Korhonen/ Steggo

Arjeplogs-gruppen/

M. Sjaggo

Lule-samiska

Giella-tekno

presens

maaliestit/ málestit

málestit

málestit

málestit

málestit

person

mån

maaliestav/ málestav

málestav

málestav

málestav

málestav

dån

maaliestah/ málesta

málesta

málesta

málesta

málesta

sån

maaliest(a)/ málesta/ málest

máles(ta)

máles

máles

málest,

málesta

måj

maaliestin/ málestin

málestin

málestin

málestin

málestin

dåj

maalie-stiehpien/ málestihpen

mále-stiehpen

mále-stähppen

mále-stähppen

mále-stihppe

mále-

stiehpen

máles-tähppen

såj

maalie-stiepaa/ málestäbá

málestebá

málestebá

málestibá

mále-stebá

mija, mij

maaliestip/ málestihpe

málestip

málestip

málestip

málestip

dija, dij

maalie-stihpit/ málestihpit

mále-stihpit

málestihpit

málestihpit

mále-stihpit

sija, sij

maaliestih/ málesti

málesti

málesti

málesti

málesti

preteritum

mån

maaliestiv/ málestiv

málestiv

málestiv

málestiv

málestiv

dån

maaliestih/ málesti

málesti

málesti

málesti

málesti

sån

maaliestij/ málestij

málestij

málestij/ málestij

málestij

málestij

måj

maalie-stijmien/ málestijmen

mále-stijmen

málestijmen málestejme

málestijma

mále-stijmen

dåj

maalie-stiejtien/ málestijden

mále-stijden

málestejde

málestijda

mále-stijden

såj

maalie-stiejkaa/ málestijgan

málestijga

málestejga

málestijga

mále-stijga

mija, mij

maalies-tiejmieh/ málestijme

málestijme

málestejme

málestijma

mále-stijme

dija, dij

maalie-stiejtieh/ málestijde

málestijde

málestejde

málestijda

mále-stijde

sija, sij

maaliestin/ málestin

málestin

málestin

málestin

málestin

imperativ 1

dån

maaliesteh/ máleste/ málest

máleste

máles, máleste

málesta

dåj

maaliestehtien/ málestihti

mále-stehten

mále-stihtte

dij

maaliestihtit/ málestit

málestihtit

málestit

perf.particip

maaliestam

málestam

málestam

málestam

mále-stam

negerings-form

málesta

málesta

málesta

gerundium I/ håller på att

maaliestimien

málestime (Tage)

málestime

gerundium II/ samtidighets-formen

maaliestittin

mále-stattijn

Supinum-

för att

mále-stittjat

Presens- particip/ Handlar-nomen

maaliestiej´jie

málestäddje, háledäddje, divvodäddje

suovas-däddje, vágodäddje, vuoinat-däddje, báhtaräddje, dárrjo-däddje jådedäddje, dálkudäddje

dårjodäddje

mále-stiddje

Verbal-substantiv/

Handlings-nomen (-ning, -ande)

maaliestim

verbgenitiv (genom att)

maaliesta

málesta