Pite Sami NLP Grammar

Finite state and Constraint Grammar based analysers, proofing tools and other resources

View the project on GitHub giellalt/lang-sje

Page Content

Pitesamiska adjektiv och dess böjning

Adjektiv uttrycker vanligen en egenskap. Dess funktion är att definiera och beskriva substantivets egenskaper. Adjektiven har två former; predikativ form och attributiv form. Den predikativa formen kommer efter substantivet, är självständigt, med (det temporala) hjälpverbet (=är) som förbindelse, ex. huset är rött, dåhpe la ruoppsat(saL) och den attributiva formen är en bestämning/attribut till ett nomen (ex. ett rött hus, ruoppsis dåhpe (saL).

Adjektiven delas in, liksom andra nomen, i tre stamtyper; jämnstaviga, uddastaviga och kontrakta nomen. Varje stamtyp har sitt böjningsmönster vid komparering och kasusböjning. Adjektivens former och böjningsmönster är inte lika regelbundna som substantiv och verb vilket gör det svårare att sammanställa mönster; stadieväxling, vokalförändring, stamtyper, och böjning för dem.

Den predikativa formen böjs som alla andra nomen i numerus (ental, flertal)och kasus. Kasusböjningen utgår från adjektivets böjningsform. Genitivformen är identisk med böjningsformen och visar vilken stamtyp adjektivet tillhör, vilken stadieväxling ordet har och hur det skall böjas. ex. buorre (grundform), buore- (böjningsform).

Den attributiva formen skiljer sig ofta något från den predikativa ex. unne (predikativ), unna (attributiv). Den attributiva formen böjs inte i numerus och kasus.

Adjektiv kompareras; bra, bättre, bäst- buorre, buorep, buoremus. Komparationsgraderna benämns positiv, komparativ och superlativ. Både adjektiv i predikativ form och i attributiv form kompareras. Adjektivet kompareras inte alltid på samma sätt i predikativ form som i attributiv ex. predikativ komparering; tjáhppat, tjáhppadubbo, tjáhppadumos, attributiv komparering; tjähppis, tjáhppadup, tjáhppadumos. Komparationsändelserna är olika beroende på vilken stamtyp adjektivet tillhör.

Jämnstaviga adjektiv:

Som regel slutar jämnstaviga adjektiv på vokal i predikativ-nominativ, ex. njálgge(saL). Vid bildande av den attributiva formen sker ofta en växling av den predikativa formen till svagstadium samt pålägg av ändelsen -s ex. njálges. Inte sällan finns två alternativa attributiva former ex. för njálges förekommer även alternativformen njálge (saL).

Vanligt är alltså att den attributiva formen står i svagstadium i förhållande till den predikativa ex. un´ne (pred.), unna (attr.) och att slutvokalen är olika i predikativ och i attributiv form. Det finns dock flera exempel på att den predikativa och attributiva formen sammanfaller ex. nuorra (pred.) och nuorra (attr.).

Jämnstaviga stammar följer stadieväxlingsprincipen och i vissa fall vokalförändring enligt mönstren för jämnstaviga nomen vid kasusböjning i komparationsgraden positiv ex. guhkke blir guhkkáj i illativ och guhkijn i kommitativ. Jämnstaviga stammar växlar till svagstadium i komparativ och superlativ. Kompareringsändelserna gör att adjektiv som är jämnstaviga i positiv blir uddastaviga i kasusböjning i komparativ och fyrstaviga d.v.s. jämnstaviga i kasusböjning i superlativ. Kasusändelserna i komparativ är vokalen u+ konsonanten för uddastavig kasusböjning ex. guhkebuv. Kasusändelserna i superlativ följer mönstret för jämnstaviga a-stammar ex. guhkemusav. Kännetecken för komparationsändelse för jämnstaviga stammar är för den komparativa formen -p och för den superlativa -mus.

Böjningsmönster för jämnstaviga adjektiv, a och e-stammar;

exempel: un´ne:unne (pred.)/unna (attr.) (un´ne/unna, unnep, unnemus), gävrra:gievra (pred)/gievras (attr) (gävrra/gievras, gievrap, gievramus), guhkke:guhke (pred)/guhkes (attr) (guhkke/guhkes, guhkep, guhkemus)

Adjektiv

Lehti-ranta

Steggo

Arjeplogs samef.

(Martin Sjaggo)

Lulesamiska

Giellatekno

Predikativ form, pos.

unnie, kuhkie, puorrie

un´ne (n´n: nn), guhkke

unne, guhkke, gävvra,

guhkke

un´ne (n´n: nn), guhkke

unne (eg. un´ne), gävvra

Attributiv form, pos.

unna~ unnies, kuhka~ kuhkies, puorrie

unna

unna, guhka, gievres,

guhka, gievras

unna~unnes, guhka~

guhkes

unna, gievras

attr. komparativ

unnep

unnep, enap,guhkep, gievrap, guhkep

unnep, guhkep

unnep, gievrap

attr. superlativ

unnemus, guhkemus, gievramus,

guhkemus

unnemus, guhkemus

unnemus, gievramus

pred. komparativ

låsiep

unnep

unnep, guhkep, gievrap, guhkep

unnep, guhkep

unnep, gievrap

pred. superlativ

stuorámus

unnemus, guhkemus, gievramus, guhkemus

unnemus, guhkemus

unnemus, gievramus

Singularis

pred. pos. nom

unne

guhkke

unne, guhkke, gävvra, guhkke

un´ne, guhkke

unne (eg. un´ne), gävvra

pred. pos. genitiv

guhke

unne, guhke

unne, gievra

pred. pos. ack.

puoriev

guhkev

guhkev

guhkev

unnev

unnev, gievrav

pred. pos. inn.

puorien

guhken

unnen

unnen, gievran

pred. pos. ell.

unnest

guhkest guhkes

unnes

unnest, gievrast

pred. pos. kom.

guhkijn

unnijn

unnijn, gievrajn

pred. pos. ill.

unnáj

guhkkáj

un´náj

unnáj (eg.un´náj) gävvraj

pred. pos. ess.

guhkken

un´nen

unnen (eg. un´nen), gävvran

pred. komp. nom.

låsiep

unnep

unnep, guhkep, gievrap, guhkep

unnep, guhkep

unnep, gievrap

pred. komp genitiv

unnebu

unnebu,

guhkebu

unnebu, guhkebu

unnebu, gievrabu

pred. komp. ack.

unnebuv

unnebuv, guhkebuv

unnebuv

unnebuv, gievrabuv

pred. komp. inn.

guhkebun, guhkebun

unnebun

unnebun, gievrabun

pred. komp. ell.

unnebus, unnebist, guhkebus

unnebus

unnebust, gievrabust

pred. komp. kom.

guhkebujn

unnebujn

unnebujn, gievrabujn

pred. komp. ill.

unnebuj, guhkebuj

guhkebij guhkebuj

unnebuj

unnebuj, gievrabuj

pred. komp. ess.

guhkebun

unnebun

unnebun, gievrabun

pred. sup. nom

låsiemus~ låsimus~ låsaamus

stuorá-mus

unnemus, gievramus,

guhkemus

unnemus

unnemus, gievramus

pred. sup. genitiv

unnemusa, guhkemusá

unnemusá

unnemusa, gievramusa

pred. sup. ack.

enamusav, buojdej-musav guhkemusáv

unnemusáv

unnemusav, gievramusav

pred. sup. inn.

guhkemusán

unnemusán

unnemusan, gievramusan

pred. sup. ell.

unnemusast guhkemusás

unnemusás

unnemusast, gievramusast

pred. sup. kom.

guhkemusájn

unnemusájn

unnemusajn, gievramusajn

pred. sup. ill.

unnemussaj guhkemussáj

unnemussaj

unnemussaj, gievramussaj

pred. sup. ess.

guhkemussan

unnemussan

unnemussan, gievramussan

Pluralis

pred. pos. nom

unne, guhke

unne

unne, gievra

pred. pos. genitiv

guhkij

unnij

unnij, gievraj

pred. pos. ack.

guhkijt

unnijt

unnijt, gievrajt

pred. pos. inn.

guhkijn

unnijn

unnijn, gievrajn

pred. pos. ell.

guhkijs

unnijs

unnijst, gievrajst

pred. pos. kom.

guhkij

unnij

unnij, gievraj

pred. pos. ill.

guhkijda

unnijda

unnijda, gievrajda

pred. pos. ess.

guhkken

un´nen

un´nen, gävvran

pred. komp. nom.

unnebu

unnebu

unnebu, gievrabu

pred. komp genitiv

unnebuj

unnebuj

unnebuj, gievrabuj

pred. komp. ack.

ienabujt

unnebujt

unnebujt

unnebujt, gievrabujt

pred. komp. inn.

unnebujn

unnebujn

unnebujn, gievrabujn

pred. komp. ell.

unnebujs

unnebujs

unnebujst, gievrabujst

pred. komp. kom.

unnebuj

unnebuj

unnebuj, gievrabuj

pred. komp. ill.

unnebujda

unnebujda

unnebujda, gievrabujda

pred. komp. ess.

unnebun

unnebun

unnebun, gievrabun

pred. sup. nom

unnemusa unnemusá

unnemusá

unnemusa, gievramusa

pred. sup. genitiv

unnemusáj

unnemusáj

unnemusaj, gievramusaj

pred. sup. ack.

unnemusájt

unnemusájt

unnemusajt, gievramusajt

pred. sup. inn.

unnemusájda

unnemusájda

unnemusajda, gievramus-ajda

pred. sup. ell.

unnemusájs

unnemusájs

unnemusajst, gievramusajst

pred. sup. kom.

unnemusájn

unnemusájn

unnemusajn, gievramusajn

pred. sup. ill.

unnemusájda

unnemusájda

unnemusajda, gievramus-ajda

pred. sup. ess.

unnemussan

unnemussan

unnemussan, gievramussan

Andra jämnstaviga adjektiv som böjs efter samma mönster:

Kategori 1:

Jämnstaviga adjektiv som växlar från grad III till grad II eller från grad II till grad I och där den attributiva formen är lika som den predikativa böjningsformen med tillägg av ändelsen -s.

as´sá:assá (pred)/assás (attr) (as´sá/assás, assáp, assámus)

basske:baske (pred)/ baskes (attr) (basske/baskes, baskep, baskemus) trång

buossje:buosje (pred)/ buosjes (attr) (buossje/buosjes, buosjep, buosjemus)

alt. (Martin); buässjaj: buässja- (pred) buosjes (attr) (buässjaj/buosjes, buässjap, buässjamus) kontrakt morsk

buäjjde:buojde (pred) /buojdes (attr) (buäjjde/buojdes, buojdep, buojdemus)

bånndá:båndá (pred.)/båndás (attr), (bånndá/båndás, båndáp, båndámus)

dájjge:dájge (pred)/dájges (attr) (dájjge/dájges, dájgep, dájgemus)feg

fávvro:fávro (pred.)/fávros (attr) (fávvro/fávros, fávrop, fávromus)

gähppe:giehpe (pred)/ giehpes (attr) (gähppe/giehpes, giehpep, giehpemus) lätt

guhkke:guhke (pred)/guhkes (attr) (guhkke/guhkes, guhkep, guhkemus)

gåbdde:gåbde (pred.)/gåbdes (attr) (gåbdde/gåbdes, gåbdep, gåbdemus)

gárrtje:gártje (pred)/gártjes (attr) (gárrtje/gártjes, gártjep, gártjemus)

gädtse:giedtse (pred)/ giedtses (attr) (gädtse/giedtses, giedtsep, giedtsemus)

gähppe: giehpe (pred)/ giehpes (attr.) (gähppe/giehpes, giehpep, giehpemus)

gävvra:gievra (pred)/ gievras (attr) (gävvra/gievras, gievrap, gievramus)

hárrge:hárge (pred)/hárges (attr) (hárrge/hárges, hárgep, hárgemus) (rädd)

hávvske:hávske (pred)/hávskes (attr) (hávvske/hávskes, hávskep, hávskemus)

hiedjo~hiejjo:hiejo (pred)/hiejos (attr) (hiedjo~hiejjo/hiejos, hiejop, hiejomus)

hådje: håje (pred)/håjes (attr) (hådje/håjes, håjep, håjemus) (ledsen)

jállo:jálo (pred)/jálos (attr) (jállo/jálos, jálop, jálomus) (djärv)

järrme~järbme:jierme (pred)/jiermes (attr) (järrme~järbme/jiermes, jiermep, jiermemus) (lydig, snäll)

låjje:låje (pred)/låjes (attr) (låjje/låjes, låjep, låjemus)

OBS! oregelbundet: njállge:njálge (pred)/njálga~njálges (attr) (njállge/njálga~njálges, njálgap, njálgamus) (Martin)

OBS! Oregelbundet: njallge:njallge (pred)/ njallga (attr) (njallge, njallgap, njallgajmus) (Dagny)

njárrbe:njárbe (pred)/njárbes (attr) (njárrbe/njárbes, njárbep, njárbemus) (tunn, svag)

nävvre:nievre (pred.)/nievres (attr.) (nävvre/nievres, nievrep, nievremus)

sájjge:sájge (pred)/sájges (attr) (sájjge/sájges, sájgep, sájgemus) (girig, snål)

sávvre:sávre (pred)/sávres (attr) (sávvre/sávres, sávrep, sávremus)(uthållig)

sjullo:sjulo (pred)/sjulos (attr) (sjullo/sjulos, sjulop, sjulomus)

slinntso:slintso (pred)/ slintsos (attr) (slinntso/slintsos, slintsop, slintsomus)

smávve:smáve (pred)/smáves~smávva (attr) (smávve/smáves~smávva, smávep, smávemus) (liten)

sägge:siegge (pred)/ siegges (attr) (sägge/siegges, sieggep, sieggemus)(smal)

tjábbe:tjábbe (pred.)/tjábba (attr.) (tjábbe/tjábba, tjábbep, tjábbemus~tjäbbejmus)

(saL; tjábbe:tjáppe (pred)/ tjáppa~tjáppes (attr.) (tjábbe, tjáppep:tjáppebu, tjáppemus))

tjavvga~tjåvvga:tjavvga~tjåvga (pred)/tjavvga~tjåvges (attr) (tjavvga~tjåvvga/, tjavvgap~tjåvgåp, tjavvgamus~tjåvgåmus~ tjavvgajmus) (kraftig)

tjähppe: tjiehpe (pred)/ tjiehpes (attr) (tjähppe/tjiehpes, tjiehpep, tjiehpemus) (duktig)

uhttse:uhtse (pred)/uhtses (attr) (uhttse/uhtses, uhtsep, uhtsemus)

vájjve:vájve (pred)/ vájves (attr) (vájjve/vájves, vájvep, vájvemus) (svår)

vallje:valje (pred)/ valjes (attr) (vallje/valjes, valjep, valjemus) riklig

vasste:vaste (pred)/vastes (attr) (vasste/vastes, vastep, vastemus~vastajmus)

vuodnje:vuonje (pred)/ vuonjes (attr) (vuodnje/vuonjes, vuonjep, vuonjemus) (orädd)

ådne:åne (pred)/ ådnalåjje/låjes (låjep, låjemus)ion tillningsmönstret.v.s. jämnstaviga i superlativ. attributiv form ex. nuorra (pred).staviga adjek~ånes (attr) (ådne/ ådnastadieväxlar från frad l grad I vuoras/vuoras, vuorasup, vuorasumos)mus) kulattjap, lihkulattjamos) p, buorremielagumos)~ånes, ånep, ånemus)

Kategori 2:

Jämnstaviga adjektiv där den predikativa formen växlar från grad III till grad II och där den attributiva formen är densamma som predikativ nominativ.

bin´ná:binná (pred)/bin´na (attr) (bin´ná/ bin´na, binnáp, binnámus) (Steggo)

bin´na:binna (pred)/bin´na (attr) (bin´na/bin´na, binnap, binnamus) (Dagny)

buorre:buore (pred.)/ buorre (attr.) (buorre/ buorre, buorep, buoremus)

iedna:iena (alt. iednak, iednag-) (pred.)/iedna (attr.) (iedna/iedna, ienap, ienamus~enajmus)

maŋŋe: maŋe (pred)/maŋŋe (attr) (maŋŋe/ maŋŋe, maŋep, maŋemus)

nuorra:nuora (pred)/ nuorra (attr.) (nuorra/nuorra, nuorap, nuoramus)

stuorra~stuor:stuora (pred)/stuorra~stuores (attr) (stuorra~stuor/stuorra~stuores, stuorap, stuoramus)

Kategori 3:

Jämnstaviga adjektiv som inte växlar

állke:állke (pred)/állkes (attr) (állke/állkes, állkep, állkemus~ällkejmus)

Kategori 4:

fyrstaviga adjektiv som stadieväxlar från grad II till grad I mellan tredje och fjärde stavelsen och vars attributiva form slutar på -is;

ballvagis (ss s):ballvagis- (pred)/ballvagis (attr) (ballvagis/ballvagis, ballvagisap, ballvagisamos) molnigt

bargodibme:bargodim-(pred)/ bargodis (attr) (bargodibme/bargodis, bargodimep, bargodimemus)arbetslös

båddnedibme:båddnedim- (pred)/ båddnedis (attr) (båddnedibme/båddnedis, båddnedimep, båddnedimemus) bottenlös

fámodibme:fámodim- (pred)/fámodis (attr) (fámodibme/fámodis, fámodimep, fámodimemus) kraftlös

gáŋŋadibme: gáŋŋadim- (pred)/ gáŋŋadis (attr) (gáŋŋadibme/ gáŋŋadis, gáŋŋadimep, gáŋŋadimemus) onyttig

gulligis (ss s):gulligis-(pred)/ gulligis (attr) (gulligis/gulligis, gulligisap, gulligisamus) (lydig)

sjávodibme:sjávodim- (pred)/sjávodis (attr) (sjávodibme/sjávodis, sjávodimep, sjávodimemus) tystlåten

tjalmedibme:tjalmedim- (pred)/tjalmedis (attr) (tjalmedibme/tjalmedis, tjalmedimep, tjalmedimemus)

tjierrulis (ss s):tjierrulis- (pred)/tjierrulis (attr) (tjierrulis/tjierrulis, tjierrulisap, tjierrulisamos) kinkig

unugis (ss s):unugis- (pred)/unugis (attr) (unugis/unugis, unugisap, unugisamus) (konstig)

vigedibme:vigedim- (pred)/vigedis (attr) (vigedbme/vigedis, vigedimep, vigedimemus) felfri

Kategori 5:

fyrstaviga adjektiv vars predikativa nominativ-form även utgör attributiv form:

almelatj:almeladtj- (pred.)/almelatj (attr.) (almelatj/almelatj, almeladtjap, almeladtjamus) saL sj:ttj, himmelsk

lihkulatj:lihkuladtj- (pred)/ lihkulatj (attr) (lihkulatj/ lihkulatj, lihkuladtjap, lihkuladtjamos) saL sj:ttj, lycklig

suddulatj:suddoladtj- (pre)/ suddolatj (attr) (suddolatj/suddolatj, suddoladtjap, suddoladtjamos) saL sj:ttj, syndig

Uddastaviga adjektiv:

Med uddastaviga adjektiv menas att adjektivet är uddastavigt i böjningsformen. Böjningsformen är identisk med genitivformen i predikativ positiv ex. tjáhppat (grundform), tjáhppada (böjningsform och positiv genitivform). Vissa uddastaviga adjektiv stadieväxlar i stamkonsonanterna. Kännetecken för komparationsändelser för uddastaviga stammar är för den komparativa formen -up/ubbo och för den superlativa -umos/ubmus-.

Komparation av adjektivet i attributiv form är inte identisk med den i predikativ form. De attributiva komparerade formerna är kortare ex. pred.; tjáhppat/tjáhppadubbo/ tjáhppadumos och attr.; tjähppis/ tjáhppadup/ tjáhppadumos (saP).

Adjektiv i predikativ form som är uddastaviga i positiv (i böjningsformen) blir fyrstaviga d.v.s. jämnstaviga i komparativ och femstaviga d.v.s. uddastaviga i superlativ. Kasusändelserna i komparationsformen följer mönstret för jämnstaviga o- stammar ex. tjáhppadubbov (pred.komp.sing.ack.), tjáhppadubbujn (pred.komp.sing.kom.). I superlativ stadieväxlar adjektivet från -umos till -ubmus- vid kasusböjning. Kasusändelserna i superlativ följer därefter mönstret för kasusböjning av uddastaviga nomen.

Böjningsmönster för uddastaviga adjektiv exempel;

tjáhppat:tjáhppad- (pred)/tjähppis (attr) (tjáhppat/tjähppis, tjáhppadubbo/tjáhppadup, tjáhppadumos), vuoras:vuorras- (pred)/vuoras (attr) (vuoras/vuoras, vuorrasubbo/vuorrasup, vuorrasumos)

Adjektiv

Lehti-ranta

Steggo

Arjeplogs samef.

Lule-

samiska

Giella-tekno

Prediktiv form, pos.

tjaah´pat, vuoras

tjáhpat, vuoras,

mårret,

tjáhppat

tjáhppat, vuoras

Attributiv form, pos.

vuoras

tjähppis

vuoras, mårredis

tjáhppis

tjähppis, vuoras

attr. komparativ

vuorrasup

tjáhpadup, vuorrasub, mårredup, bahkasup

tjáhppadap

tjáhppadup, vuorrasup

attr. superlativ

vuorra-sumuos

tjáhpa-dumos vuorra-sumos, mårre-dumos

tjáhpadamos

tjáhppadumos vuorrasumos

pred. komparativ

tjaah´pa-tuppuo, vuorra-suppuo

tjáhppadabbo

tjáhppadubbo, vuorrasubbo

pred. superlativ

vuorra-sumuos

tjáhpa-dumos vuorra-sumos, mårre-

dumos, luvva-sumos

tjáhppadamos

tjáhppadumos, vuorrasumos

Singularis

pred. pos. nom.

tjaah´pat

vuoras, mårret

tjáhppat

tjáhppat, vuoras

pred. pos. genitiv

vuorrasa

tjáhppada

tjáhppada, vuorrasa

pred. pos. ack.

tjáhppadav

tjáhppadav, vuorrasav

pred. pos. inn.

tjáhppadin

tjáhppadin, vuorrasin

pred. pos. ell.

dulutjist

tjáhppadis

tjáhppadist, vuorrasist

pred. pos. kom.t

tjáhppadijn

tjáhppadijn, vuorrasijn

pred. pos. ill.

vuorrasij

tjáhppadij

tjáhppadij, vuorrasij

pred. pos. ess.

tjáhppadin

tjáhppadin, vuorrasin

pred. komp. nom.

gillasubo (av gillus)

tjáhppadabbo

tjáhppadubbo, vuorrasubbo

pred. komp genitiv

tjáhppadappo

tjáhppadubbo, vuorrasubbo

pred. komp. ack.

tjáhppadappov

tjáhppadubbov vuorrasubbov

pred. komp. inn.

tjáhppadappon

tjáhppadubbon, vuorrasubbon

pred. komp. ell.

tjáhppadappos

tjáhppadubbost vuorrasubbost

pred. komp. kom.

tjáhppa-dappujn

tjáhppadubbujn

vuorrasubbujn

pred. komp. ill.

tjáhppadabbuj

tjáhppadubbuj

vuorrasubbuj

pred. komp. ess.

tjáhppa-

dabbon

tjáhppadubbon

vuorrasubbon

pred. sup. nom.

tjáhppa-dumos,

mårre- dumos

tjáhppadamos

tjáhppadumos, vuorrasumos

pred. sup. genitiv

tjáhppa-

dabmusa

tjáhppa-

dubmusa, vuorra-

submusa

pred. sup. ack.

tjáhppa-dabmusav

tjáhppa-

dubmusav, vuorra-

submusav

pred. sup. inn.

tjáhppa-dabmusin

tjáhppa-dubmusin, vuorra-

submusin

pred. sup. ell.

tjáhppa-

dabmusis

tjáhppa-

dubmusist, vuorra-

submusist

pred. sup. kom.

tjáhppa-dabmusijn

tjáhppa-

dubmusijn, vuorra-

submusijn

pred. sup. ill.

tjáhppa-

dabmusij

tjáhppa-

dubmusij, vuorra-

submusij

pred. sup. ess.

tjáhppa-dabmusin

tjáhppa-

dubmusin, vuorra-

submusin

Pluralis

pred. pos. nom.

tjáhppada

tjáhppada, vuorrasa

pred. pos. genitiv

låssågij,

tjáhppadij

tjáhppadij, vuorrasij

pred. pos. ack.

tjáhppadijt

tjáhppadijt, vuorrasijt

pred. pos. inn.

tjáhppadijn

tjáhppadijn, vuorrasijn

pred. pos. ell.

vuorrasijst

tjáhppadijs

tjáhppadijst, vuorrasijst

pred. pos. kom.

tjáhppadij

tjáhppadij, vuorrasij

pred. pos. ill.

tjáhppadijda

tjáhppadijda

vuorrasijda

pred. pos. ess.

tjáhppadin

tjáhppadin, vuorrasin

pred. komp. nom.

tjáhppadappo

tjáhppadubbo vuorasubbo

pred. komp genitiv

tjáhppadappoj

tjáhppadubboj vuorrasubboj

pred. komp. ack.

tjáhppadappojt

tjáhppa-

dubbojt

vuorrasubbojt

pred. komp. inn.

tjáhppa-dappojn

tjáhppa-

dubbojn

vuorrasubbojn

pred. komp. ell.

tjáhppa-

dappojs

tjáhppa-

dubbojs,

vuorrasubbojs

pred. komp. kom.

tjáhppa-

dappoj

tjáhppa-

dubboj,

vuorrasubboj

pred. komp. ill.

tjáhppa-

dabbojda

tjáhppa-dubbojda, vuorras-

subbojda

pred. komp. ess.

tjáhppadabbon

tjáhppa-

dubbon,

vuorrasubbon

pred. sup. nom.

tjáhppa-

dabmusa

tjáhppa-

dubmusa, vuorrasubmusa

pred. sup. genitiv

tjáhppa-

dabmusij

tjáhppa-

dubmusij, vuorrasubmusij

pred. sup. ack.

tjáhppa-dabmusijt

tjáhppa-dubmusijt, vuorra-

submusijt

pred. sup. inn.

tjáhppa-dabmusijn

tjáhppa-

dubmusijn,

vuorra-

submusijn

pred. sup. ell.

tjáhppa-dabmusijs

tjáhppa-dubmusijst, vuorra-

submusijst

pred. sup. kom.

tjáhppa-

dabmusij

tjáhppa-

dubmusij, vuorra-

submusij

pred. sup. ill.

tjáhppa-

dabmusijda

tjáhppa-

dubmusijda, vuorra-

submusijda

pred. sup. ess.

tjáhppa-dabmusin

tjáhppa-

dubmusin, vuorra-

submusin

Andra uddastaviga adjektiv som böjs likadant:

Kategori 1:

uddastaviga adjektiv som växlar upp och där den attributiva formen är lika som böjningsformen med bortfall av -s.

báhkas:báhkkas- (pred)/báhkka (attr) (báhkas/ báhkka, báhkkasubbo/báhkkasup, báhkkasumos)

dimes:dibmas- (pred) /dibma (attr) (dimes/dibma, dibmasubbo/dibmap, dibmasumos/dibmamus)

galmas:galbmas- ~gallmas- (pred.)/ galbma~gallma (attr) galmas/galbma~gallma, galbmasubbo~gallmasabbo/galbmasup~gallmasap, galbmasumos~gallmasamos) saL; galmas:galmmas (pred)/galmma (attr) (galmas/galmma, galmmasabbo/galmmasap, galmmasamos)

lieggas:läggas- (pred)/ lägga (attr) (lieggas/lägga, läggasubbo/läggasup, läggasumos) (varm)

luvás:luvvas- (pred)/ luvva (attr)(luvás/luvva, luvvasubbo/luvvasup, luvvasumos)(blöt)

práres:prárrás- (pred)/prárrá (attr) (práres/prárrá, prárrásubbo/prárrásup, prárrásumos

saL rádes:rádás- (pred)/ rádes (attr) rádes/rádes, rádásabbo/rádásap, rádásamos

rádes:rádás- (pred) rádes (attr) (rádes/rádes, rádásabbo~rádep~rádáp /rádásap~rádep~rádáp, rádásamos ~rádemus~ rádámus /rádemus~rádámus) brant martin

rájnas:rájdnas- (pred) /rájdna (attr) (rájnas/rájdna, rájdnasubbo/rájdnasup, rájdnasumos)(ren)

rájnas:rájjnas- (pred) /rájjna (attr) (rájnas/rájjna, rájjnasabbo/rájjnap, rájjnasamos/rájjnamus) Martin

sjkiebtjas: sjkäbbtjas- (pred)/ sjkäbbtja (attr) (sjkiebtjas/sjkäbbtja, sjkäbbtjasup, sjkäbbtjasumos)(sjuklig)

sudes:suhttás- (pred)/suhtte (attr) (många, flera) !!

Kategori 2:

Uddastavigt adjektiv utan stadieväxling där nominativformens slutkonsonant p, t, k ändras till b, d, g vid böjning och där den attributiva formen är bildad

a. av den predikativa nominativformen med bortfall av slutkonsonanten

njuallgat:njuallgad- (pred)/njuallga (attr) (njuallgat/njuallga, njuallgadubbo/njuallgadup, njuallgadumos) (rak)

vuollak:vuollag- (pred)/vuolla (attr) (vuollak/vuolla, vuollagabbo/vuollagap, vuollagamos) (onykter)

b. av böjningsformen med tillägg av -is

aset:ased- (pred)/asedis (attr) (aset/asedis, asedubbo/asedup, asedumos)

bavrek:bavreg- (pred)/bavregis (attr) (bavrek/bavregis, bavregubbo/bavregup, bavregumos)pigg, kavat

livák:livág- (pred)/ livágis (attr) (livák/livágis, livágubbo/livágup, livágumos) (mager)

máhtak:máhtag- (pred)/ máhtagis (attr) (máhtak/máhtagis, máhtagubbo/ máhtagup, máhtagumos) (kunnig) Dagny

máhtalk: máhtalg- (pred)/ máhtalgis (attr) (máhtalk/máhtalgis, máhtalgabbo/máhtalgap, máhtalgamos) martin

mårret:mårred- (pred) /mårredis (attr) (mårret/mårredis, mårredubbo/mårredup, mårredumos)

njálmuk~njálbmuk:njálmug-~njálbmug- (pred) njálmugis~njálbmugis (attr) (njálmuk~njálbmuk/ njálmugis~njálbmugis, njálmugabbo~njálbmugubbo/ njálmugap~njálbmugup, njálmugamos~njálbmugumos)(pratsam)

sjnjutjok:sjnjutjog- (pred)/sjnjutjogis (attr) (sjnjutjok/sjnjutjogis, sjnjutjogubbo/sjnjutjogup, sjnjutjogumos)(spetsig)

alt; sjnuttjo:sjnuttjo (pred)/sjnuttjo (attr)(sjnuttjo/sjnuttjo, sjnuttjop, sjnuttjomus) martin

tjurguk:tjurgug- (pred)/tjurgugis (attr) (tjurguk/tjurgugis, tjurgugubbo/tjuorgugup, tjurgugumos)

tjáhket:tjáhked- (pred)/tjáhkedis (attr) (tjáhket/tjáhkedis, tjáhkedubbo/tjáhkedup, tjáhkedumos)(vid, rymlig)

tjáhkak:tjáhkag- (pred)/tjáhkagis (attr) (tjáhkak/tjáhkagis, tjáhkagubbo/tjáhkagup, tjáhkagumos)

várrok:várrog- (pred)/várrogis (attr) (várrok/várrogis, várrogubbo/várrogup, várrogumos) (försiktig)

c. av en förkortad form av böjningsformen med tillägg av -is

blávvat: blávvad- (pred) blávvis (attr) (blávvat/blávvis, blávvadubbo/blávvadup, blávvadumos)

grávvat~rávvat:grávvad-~rávvad-(pred)/grávvis~rávvis (attr) (grávvat~rávvat/grávvis~rávvis, grávvadubbo~rávvadubbo/grávvadup~rávvadup, grávvadumos~rávvadumos)

jallgat:jallgad- (pred)/jallga~jillgis (attr) (jallgat/jallga~jillgis, jallgadubbo/jallgadup, jallgadumos)

ruappsat:ruappsad- (pred)/ruppsis (attr) (ruappsat/ruoppsis, ruappsadubbo/ruappsadup, ruappsadumos)

rusjkat:rusjkad- (pred)/rusjkis (attr) (rusjkat/rusjkis, rusjkadubbo/rusjkadup, rusjkadumos)

suohkat:suohkad- (pred)/ suhkis (attr) (suohkat/suhkis, suohkadubbo/suohkadup, suohkadumos) (tät)

tjuavvgat:tjuavvgad- (pred)/ tjuvvgis (attr) (tjuavggat/tjuvvgis, tjuavvgadubbo/tjuavvgadup, tjuavvgadumos) (ljusstark)

visskat:visskad- (pred)/visskis~visská (attr) (visskat/visskis~visská, visskadubbo/visskadup, visskadumos)

vällgat:vällgad- (pred)/vällgis (attr) (vällgat/vällgis, vällgadubbo/vällgadup, vällgadumos)

d. är densamma som den predikativa nominativa formen

buorremielak:buorremielag- (pred)/buorremielak (attr) (buorremielak/ buorremielak, buorremielagubbo/buorremielagup, buorremielagumos) (vänligt sinnad)

mällgat:mällgad- (pred)/mälggat (attr) (mällgat/mällgat, mällgadubbo/mällgadup, mällgadumos)

nárbak:nárbag- (pred)/ narbák (attr) (nárbak/ nárbak, nárbagubbo/ nárbagup, nárbagumos) påträngande

-tjiegak:-tjiegag- (pred)/-tjiegak (attr) (-tjiegak/-tjiegak, -tjiegagubbo/-tjiegagup,

-tjiegagumos) kantig

tjuorak:tjuorag- (pred.)/tjuorak (attr.) (tjuorak/tjuorak, tjuoragubbo/tjuoragup, tjuoragumos)

Kategori 3:

Uddastavigt adjektiv utan stadieväxling där den attributiva formen är densamma som böjningsformen

ávos:ávos- (pred)/ ávos (attr) (ávos/ávos, ávosubbo/ávosup, ávosumos) glad

basstel:basstel- (pred.)/ basstel (attr.) (basstel/basstel, basstelubbo/basstelup, basstelumos)

dulutj:dulutj- (pred)/dulutj (attr) (dulutj/dulutj, dulutjubbo/dulutjup, dulutjumos)

gajvas:gajvas- (pred.)/gajvas (attr.) (gajvas/gajvas, gajvasubbo/gajvasup, gajvasumos)

lusjgos~sjlusjgos:lusjgos-~sjlusjgos- (pred)/ lusjgos~sjlusjgos (attr) (lusjgos~sjlusjgos/lusjgos~sjlusjgos, lusjgosubbo~sjlusjgosabbo / lusjgosup~sjlusjgusap, lusjgosumos~sjlusjgosamos (flytande)

stumbu:stumbus- (pred)/stumbus (attr) (stumbu/stumbus, stumbusabbo/ stumbusap, stumbusamos)(Martin)

Kategori 4:

uddastavigt adjektiv utan stadieväxling där den attributiva formen är bildad av böjningsformen med tillägg av -is

bivval:bivval- (pred)/ bivvalis (attr) (bivval/bivvalis, bivvalubbo/bivvalup, bivvalumos)

gullis:gullis- (pred)/ gullisis (attr.) (gullis/gullisis, gullisubbo/gullisup, gullisumos)

háhppel:háhppel- (pred)/ háhppelis (attr) (háhppel/háhppelis, háhppelubbo/háhppelup, háhppelumos)

nággár:nággár- (pred)/nággáris (attr) (nággár/nággáris, nággárabbo, nággáramos) påträngande Martin

tjegŋal: tjegŋal- (pred)/ tjegŋalis (attr) (tjegŋal, tjegŋalubbo/tjegŋalup, tjegŋalumos)

vassjal:vassjal- (pred)/vassjalis (attr) (vassjal/vassjalis, vassjalubbo/vassjalup, vassjalumos)

Kategori 5:

Uddastavigt adjektiv som växlar från grad I till grad II eller från grad II till grad III och där den attributiva formen är lika med den predikativa nominativa formen.

amás:abmas- (pred)/amás (attr) (amás/amás, abmasubbo/abmasup, abmasumos) främmande

árvas:árvvas- (pred)/ árvas (attr) (árvas/árvas, árvvasubbo/árvvasup, árvvasumos) givmild

gájvas:gájvvas- (pred)/ gájvas (attr) (gájvas/gájvas, gájvvasabbo, gájvvasap, gájvvasamos) oförståndig

gieres:gärrás- (pred)/gieres (attr) (gieres/gieres, gärrásubbo/gärrásup, gärrásumos)

gilos:gillus- (pred)/gilos (attr) (gilos/gilos, gillusubbo/gillusup, gillusumos) uthållig

hánes: hádnás- (pred)/hánes (attr) (hánes/hánes, hádnásubbo/hádnásup, hádnásumos) (snål)

luovas:luovvas- (pred)/ luovas (attr) (luovas/luovas, luovvasubbo/luovvasup, luovvasumos) (lös)

måskås:måsskås- (pred)/ måskås (attr) (måskås/måskås, måsskåsabbo/ måsskåsap, måsskåsamos) Martin

måskos:musskus- (pred)/ måskos (attr) (måskos/måskos, musskusubbo/musskusup, musskusumos) (stängd, sluten) Dagny

nanos:ninnus- (pred)/ nanos (attr) (nanos/nanos, ninnusubbo/ninnusup, ninnusumos) (stadig)

nieros:nerrus- (pred)/nieros (attr) (nieros/nieros, nerrusubbo/ nerrusup, nerrusumos) saL näros:nerrus-, Dagny neros (oslipad)

rabás:rahpas- (pred)/ rabás (attr) (rabás/rabás, rahpasubbo/ rahpasup, ráhpasumos)öppen

sielas:siellas- (pred)/selas (attr) (sielas/sielas, siellasubbo, siellasup, siellasumos) snöfri

suddes:suddás- (pred)/suddes (attr) (suddes/suddes, suddásubbo/suddásup, suddásumos) enligt Martin även suddes:suddá- (pred)/suddes (attr) (suddes/suddes, suddáp, suddámos) kontrakt

stuores, stuorrás- (pred.)/stuores (attr.)(stuores/stuores, stuorrásubbo/stuorrásup, stuorrásumos) högfärdig

suojmas:suäjmmas-~suäjbmas- (pred)/suojmas (attr) (suojmas/suojmas, suäjmmasabbo~suäjbmasubbo/suäjmmasap~suäjbmasup, suäjmmasamos~suäjbmasumos) (långsam)

även suojmuk:suojmug- (pred)/suojmugis (attr) (suojmuk/suojmugis , suojmugubbo /suojmugup, suojmugumos)(långsam)

såmes:såbmás- (pred.)/ såmes (attr) (såmes/såmes, såbmásubbo/såbmásup, såbmásumos)

tjavdes: tjavddás- (pred)/ tjavdes (attr) (tjavdes/tjavdes, tjavvdásubbo/tjavvdásup, tjavvdásumos) (hård)

tjielgos:tjellgus- (pred)/tjielgos (attr) (tjielgos/tjielgos, tjellgusubbo/ tjellgusup, tjellgusumos) nykter

tjåskes:tjåsskás-(pred)/tjåskes (attr) (tjåskes/tjåskes, tjåsskásubbo/tjåsskásup, tjåsskásumos) (kall)

vájbas:vájbbas- (pred)/ vájbas (attr) (vájbas/vájbas, vájbbasubbo, vájbbasumos)trött

åhpes:åhppás-(pred)/åhpes (attr) (åhpes, åhppásup, åhppásumos)

åvros:uvvrus- (pred)/ åvros (attr) (åvros/åvros, uvvrusubbo/uvvrusup, uvvrusumos)(orolig)

Kategori 6:

Uddastavigt adjektiv utan stadieväxling där den attributiva formen är bildad av böjningsformen med bortfall av -s

garras (r´r):garras- (r´r) (pred)/ garra (attr.) (garras/garra, garrasubbo/garrasup, garrasumos) hård

Kategori 7:

Uddastaviga adjektiv med alternativ jämnstavig komparation:

allak:allag- (pred)/alla (attr) (allak/alla, allagubbo/allagup, allagumos)

även; allak: allag- (pred)/alla (attr) (allak/alla, allep, allemus)

gassak:gassag- (pred)/ gassa (attr) (gassak/gassa, gassagubbo~gassagup~gassep/gassep, gassagumos~gassemus/gassemus)

gåjkes:gåjjkås- (pred)/ gåjjke (attr) (gåjkes/gåjjke, gåjjkåsubbo~gåjjkáp/gåjjkep, gåjjkåsumos/gåjjkemus)

gåstes:gåsstás-~gåsstås- (pred)/ gåsste (attr) (gåstes/ gåsste, gåsstáp~ gåsstep, gåsstemus) härsket

låssåt:låssåd- (pred) /låsså~lussis (attr) (låssåt/låsså~lussis, låssådubbo/låssådup~låssep, låssådumos~låssemus)

låssåt:låssåd- (pred)/låsså~låssis (attr) (låssåt/låsså~låssis, låssådabbo~låssep/låssådap~låssep, låssådamos~låssemus/låssemus) Martin

Kontrakta adjektiv

Kontrakta adjektiv är relativt få. De förekommer i åtminstone två varianter. En kategori stadieväxlar medan en annan inte gör det. Den kategori som inte stadieväxlar slutar på á och står i grad III både i attributiv form, i predikativ nominativform och i böjningsform d.v.s. genitivform ex. gärggáj:gärggá-/gärggájis. I saP är ändelsen i predikativ nominativform -j och i attributiv form -jis eller -s. I saL saknar denna kategori ändelse i predikativ nominativform och har -s i attributiv form. Språkhistorisk har ändelsen -j funnits även i lulesamiskan (Kåre Tjikkom, arbetsmaterial om adjektiv från kurs i lulesamiska, mars 2012).

En del av adjektiven i denna kategori är avledda denominala nomen och slutvokalen á uttrycker vanligen “rikligt med”.

En annan kategori slutar på konsonant i predikativ nominativform och växlar upp från grad II till grad III. Kontrakta adjektiv har ofta en alternativ uddastavig form.

exempel i tabellen; gärrgáj:gärggá- (pred)/gärrgájis (attr) (gärrgáj/gärrgájis, gärggáp, gärrgámos) sádnes:sáddná- (pred)/sádnes (attr) (sádnes/sádnes, sáddnáp, sáddnámus) mårráj:mårrá- (pred)/mårrájis (attr) (mårráj/mårrájis, mårráp, mårrámus)

Adjektiv

Lehtiranta

Steggo

Arjeplogs samef. M.Sjaggo

Lulesamiska

Giellatekno

ej infört

Prediktiv form, pos.

gärrgaj, gäddgáj

mårraj,

sádnes

gärrgá,

moar´rá

sádnes

gärrgáj

Attributiv form, pos.

gärrgajis, gäddgás

sádnes,

mårrajis~

mårras

gärrgás, moar´rás

sádnes

gärrgájis

sádnes

attr. komparativ

gärrgasup,

gäddgáp

gärrgáp, moar´ráp

sáddnáp

gärrgáp

attr. superlativ

gärrgajmos

gärrgámus, moar´rámus

sáddnámus

gärrgámus

pred. komparativ

gärrgasup, gäddgáp

gärrgáp,

moar´ráp

sáddnáp

gärrgáp

pred. superlativ

gärrgajmos gäddgámus

gärrgámus,

moar´rámus

sáddnnámus

gärrgámus

Singularis

pred. pos. nom.

gärrgaj

sádnes

gärrgá,

moar´rá

sádnes

gärrgáj

sádnes

pred. pos. genitiv

gärrgá

sáddná

gärrgá

pred. pos. ack.

gärggáv

sáddnáv

gärrgáv

pred. pos. inn.

gärrgán

sáddnán

gärrgán

pred. pos. ell.

gärrgás

sáddnás

gärrgást

pred. pos. kom.

gärrgájn

sáddnájn

gärrgájn

pred. pos. ill.

gärrgáj

sáddnáj

gärrgáj

pred. pos. ess.

gärrgán

sáddnán

gärrgán

pred. komp. nom.

gärrgáp

sáddnáp

gärggáp

pred. komp genitiv

gärggábu

sáddnábu

gärrgábu

pred. komp. ack.

gärrgábuv

sáddnábuv

gärrgábuv

pred. komp. inn.

gärrgábun

sáddnábun

gärrgábun

pred. komp. ell.

gärrgábus

sáddnábus

gärrgábus

sáddnábus

pred. komp. kom.

gärrgábujn

sáddnábujn

gärrgábujn

sáddnábujn

pred. komp. ill.

gäddgábuj

gärrgábuj

sáddnábuj

gärrgábuj

sáddnábuj

pred. komp. ess.

gärrgábun

sáddnábun

gärrgábun

sáddnábun

pred. sup. nom.

gärrgámus

sáddnámus

gärrgámus

sáddnámus

pred. sup. genitiv

gärrgámusá

sáddnámusá

gärrgámusá

sáddnámusá

pred. sup. ack.

gärrgámusáv

sáddnámusáv

gärrgámusáv

sáddnámusáv

pred. sup. inn.

gärrgámusán

sáddnámusán

gärrgámusán

sáddnámusán

pred. sup. ell.

gäddgámusás

gärrgámusás

sáddnámusás

gärrgámusás

sáddnámusás

pred. sup. kom.

gärrgámusájn

sáddnámusájn

gärrgámusájn

sáddnámusájn

pred. sup. ill.

gärrgámussáj

sáddnámussáj

gärrgámussáj

sáddnámussáj

pred. sup. ess.

gärrgámussan

sáddnámussan

gärrgámussan

sáddnámussan

Pluralis

pred. pos. nom.

gärrgá

sáddná

gärrgá

sáddná

pred. pos. genitiv

gärrgáj

sáddnáj

gärrgáj

sáddnáj

pred. pos. ack.

gärrgájt

sáddnájt

gärrgájt

sáddnájt

pred. pos. inn.

gärrgájn

sáddnájn

gärrgájn

sáddnájn

pred. pos. ell.

gärrgájs

sáddnájs

gärrgájs

sáddnájs

pred. pos. kom.

gärrgáj

sáddnáj

gärrgáj

sáddnáj

pred. pos. ill.

gärrgájda

sáddnájda

gärrgájda

sáddnájda

pred. pos. ess.

gärrgán

sáddnán

gärrgán

sáddnán

pred. komp. nom.

gärrgábu

sáddnábu

gärrgábu

sáddnábu

pred. komp genitiv

gärrgábuj

sáddnabuj

gärrgábuj

sáddnabuj

pred. komp. ack.

gärrgábujt

sáddnábujt

gärrgábujt

sáddnábujt

pred. komp. inn.

gärrgábujn

sáddnábujn

gärrgábujn

sáddnábujn

pred. komp. ell.

gärrgábujs

sáddnábujs

gärrgábujs

sáddnábujs

pred. komp. kom.

gärrgábuj

sáddnábuj

gärrgábuj

sáddnábuj

pred. komp. ill.

gärrgábujda

sáddnábujda

gärrgábujda

sáddnábujda

pred. komp. ess.

gärrgábun

sáddnábun

gärrgábun

sáddnábun

pred. sup. nom.

gärrgámusá

sáddnámusá

gärrgámusá

sáddnámusá

pred. sup. genitiv

gärrgamusáj

sáddnámusáj

gärrgámusáj

sáddnámusáj

pred. sup. ack.

gärrgámusájt

sáddnámusájt

gärrgámusájt

sáddnámusájt

pred. sup. inn.

gärrgámusájn

sáddnámusájn

gärrgámusájn

sáddnámusájn

pred. sup. ell.

gärrgámusájs

sáddnámusájs

gärrgámusájs

sáddnámusájs

pred. sup. kom.

gärrgámusáj

sáddnámusáj

gärrgámusáj

sáddnámusáj

pred. sup. ill.

gärrgámusájda

sáddnámusájda

gärrgámusájda

sáddnámusájda

pred. sup. ess.

gärrgámussan

sáddnámussan

gärrgámussan

sáddnámussan

Andra kontrakta adjektiv som böjs likadant:

Kategori 1:

hålláj:hållá- (pred)/ hållájis (attr) (hålláj/ hållájis, hålláp, hållámus)

saL hoallá:hoallá- (pred)/hoallás (attr) (hoallá/hoallá, hoalláp, hoallámos)pratsam

sjtänntjáj:sjtänntjá- (pred)/ sjtänntjás (attr) (sjtänntjáj/sjtänntjás, sjtänntjáp, sjtänntjámus) saL sjtäntjo slaskig

Kategori 2:

låmsjok:låmmsjog- (pred)/ låmmsjos ~låmmsjo (attr) (låmsjok/låmmsjos ~låmmsjo, låmmsjogup, låmmsjogumus) vid (Dagny)

låmsjok~låmmsje~låmsjes:låmmsjá- (pred)/låmsjes (attr) (låmsjes/låmsjes, låmmsjáp, låmmsjámos)(vid) Martin

mivkes:mivvká- (pred)/mivkes (attr) (mivkes/mivkes, mivvkáp, mivvkámos)

alt. mivkes:mivkad- (pred)/mivkes (attr) (mivkes/mivkes, mivkadabbo/mivkadap, mivkadamos) Martin

suddes:suddás- (pred)/suddes (attr) (suddes/suddes, suddásubbo/suddásup, suddásumos) enligt Martin även suddes:suddá- (pred)/suddes (attr) (suddes/suddes, suddáp, suddámos) kontrakt

suvres: suvrrá~suvrrás- (pred)/suvra (attr) (suvres/suvra, suvvrásabbo~suvvrábu/suvvrásap~suvvráp, suvvrásamos~suvvrámus) (sur)